پیشگام صنعت | پیشگام در لوله و اتصالات

محصولات فلنج

فلنج کور کربن استیل pn10
فلنج گلودار کربن استیل pn16
فلنج کربن استیل گلودار pn10
فلنج گلودار کربن استیل کلاس 150
فلنج گلودار کربن استیل کلاس 300
فلنج گلودار کربن استیل کلاس 600
فلنج گلودار کربن استیل کلاس 900
فلنج گلودار کربن استیل کلاس 1500
فلنج گلودار کربن استیل کلاس 2500
فلنج اسلیپون کربن استیل pn10
فلنج اسلیپون کربن استیل pn16
فلنج اسلیپون کربن استیل کلاس 150
فلنج اسلیپون کربن استیل کلاس 300
فلنج اسلیپون کربن استیل کلاس 600
فلنج اسلیپون کربن استیل کلاس 900
فلنج اسلیپون کربن استیل کلاس 1500
فلنج اسلیپون کربن استیل کلاس 2500
فلنج تخت کربن استیل pn10
فلنج تخت کربن استیل pn16
فلنج تخت کربن استیل کلاس 150