پیشگام صنعت | پیشگام در لوله و اتصالات

محصولات اتصالات

سه راهی کربن استیل جوشی بدون درز Tee BW A234 WPB Seamless SCH40
سه راهی کربن استیل جوشی درز دار Tee BW A234 WPB ERW SCH STD
لوله کربن استیل بدون درز API 5L A106 GRB SCH80
زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45 BW A234 WPB Seamless SCH SGP
زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45 BW A234 WPB Seamless SCH40
سه راهی کربن استیل جوشی بدون درز Tee BW A234 WPB Seamless SCH160
زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90 BW A234 WPB Seamless SCH80
زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90 BW A234 WPB Seamless SCH160
زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90 BW A234 WPB Seamless SCH STD
زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90 BW A234 WPB Seamless SCH40
زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90 BW A234 WPB Seamless SCH SGP
زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45 BW A234 WPB Seamless SCH80
زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45 BW A234 WPB Seamless SCH160
زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45 BW A234 WPB Seamless SCH STD
سه راهی کربن استیل جوشی بدون درز Tee BW A234 WPB Seamless SCH SGP
سه راه تبدیلی کربن استیل جوشی بدون درز Tee Reduce BW A234 WPB Seamless SCH40
سه راه تبدیلی کربن استیل جوشی بدون درز Tee Reduce BW A234 WPB Seamless SCH80
تبدیل هم مرکز کربن استیل جوشی بدون درز Reduce Cons BW A234 WPB Seamless SCH80
تبدیل غیر هم مرکز کربن استیل جوشی بدون درز Reduce ECC BW A234 WPB Seamless SCH40
تبدیل هم مرکز استنلس استیل جوشی بدون درز Reducer Cons BW A403 WP Seamless SCH20 304&316